IDE OG FORMÅL

Med projektet ønsker vi at skabe rammerne for, at områdets beboere får mulighed for lokalt at holde sig i form. Vi ønsker med projektet at være medvirkende til at bevare og forbedre folkesundheden. Vi tror at legemlig aktivitet er en nødvendig forudsætning for et godt liv. Yderligere ønsker vi med projektet at udvide de sociale aktiviteter i området. Med andre ord vil hovedbudskabet for projektet være:

”Et sundt sind i et aktivt legeme”.

Ved at udbygge fritidscentret kan idræt, kultur, undervisning, foreninger og en nyoprettet junior- og ungdomsklub samles under samme tag med en foyer med café i midten som samlingssted – og herved dække byens behov langt ud i fremtiden. Et aktivitetshus af en sådan type vil kunne rumme dette og være et naturligt samlingssted for hele familien.

Nuværende rammer:

P.t. ligger Midtmors Fritidscenter ved den kommunale idrætshal i Ø. Jølby. Dette center blev skabt for en del år siden, hvor en række lokale kræfter besluttede sig for at bygge et fritidscenter i forbindelse med den kommunale idrætshal. Stedet blev skabt ved hjælp af frivillig lokal arbejdskraft. Fritidscenteret bliver i dag brugt som cafeteria, mødelokale samt tilholdssted for børn og ældre.

Eksisterende lokaler lever ikke op til de nuværende behov. Behovene men også kravene fra brugerne er siden bygningen af såvel idrætshallen som fritidscenteret, blevet større, samtidig med at faciliteterne ældes og nedslides. P.t. har Midtmors kun en idrætshal, en mindre gymnastiksal og et Fritidscenter med nogle få og utidssvarende lokaler.

Mål:

Som det fremgår af ovenstående formål, så ønsker vi at skabe et kraftcenter på Midtmors for alle aldersgrupper og hele familien. Her er Ø.Jølby – som øens næststørste by – en naturlig placering for et nyt kraftcenter. Dels fordi der i forvejen er en sportshal og et fritidscenter, og dels fordi der hver dag er omkring 600-700 børn og unge, som har deres gang i Ø. Jølby. Der er to velfungerende skoler i byen (1 friskole og 1 kommunal skole), 1 børnehave samt 1 stor efterskole. Yderligere er området beboet af mange hjemmeboende ældre, der søger til området for bl.a. at få en aktiv alderdom.

Som nævnt er målet at skabe et kraftcenter, og herved skabe mere rum til de nuværende aktiviteter samt give mulighed for nye aktivitetstilbud.
Et mål for projektet er at samle flere aktiviteter, for derigennem at opnå en større synergi mellem de enkelte foreninger og aktiviteter. Vi tror, at med et større og mere fleksibelt udbud af aktiviteter vil der skabes en medlemsfremgang. Der skal dels skabes aktiviteter, så bl.a. hele familier har mulighed for at udføre mange forskelligartede aktiviteter på samme tid og sted, og dels åbnes mulighed for, at individualisterne kan dyrke forskellige former for motion på de tider, der passer dem bedst. Herudover er et af hovedmålene også at skabe et aktivitetscenter, som vil blive benyttet af folk i alle aldre, således at det nye center bliver stedet, hvor manmødes. F.eks. efter en fodboldkamp, en omgang spinning, en motionscykeltur o.l..

Planerne indeholder bl.a. etablering af følgende:

 • Overtagelse og renovering af kommunal hal
 • Yderligere tilbud til områdets skoler og efterskoler (springgrav, idræt, mødelokaler m.v.)
 • Tilbud om rammer til ældreaktiviteter (petanque, mødested, dans, idræt, foredrag m.v.)
 • Klublokaliteter til centerets klubber/foreninger (jvf. vedlagte bilag med foreninger)
 • Lokaler til undervisning, foredrag m.m.
 • Lokaler til Junior – og ungdomsklub. (evt. med lektiehjælp)
 • Festlokaler til private- og kulturelle arrangementer
 • Wellness område – evt. med tilknytning af terapeut/konsulent/træner/diætist
 • Motions-, Fitness og vægttrænings center. (Evt. med mulighed for genoptræning)
 • Cafe (sund mad) inkl. informationsområde.
 • Indendørs skydebaner
 • Springgymnastik (Springgrav/trampolin)
 • Dans
 • Selvforsvar
 • Aerobic
 • Squash
 • Handicapidræt
 • Spinning

Målgruppe:

Målgruppen for projektet er borgere på hele Midtmors. Byggeriet kan skabe rammerne for identitet, tilhørsforhold, trivsel, velfærd og lokalt fællesskab og være med til at fastholde, udvikle og fremme bomiljøet i landdistriktsområdet i en sådan grad, at det gøres attraktivt for de nuværendeborgere at blive boende og for andre at flytte til området.

Alle borgere skal kunne benytte huset. Børnehaver, skoler, foreninger, børn, unge, voksne og ældre får mulighed for at mødes omkring sportsaktiviteter, sociale og kulturelle arrangementer. Med etablering af egne lokaler til afholdelse af foredrag, selskaber, møder, værested for unge mv. ønsker vi at appellere til en bredere brugergruppe end på nuværende tidspunkt. Det skal ikke kun være et samlingssted for de sportsinteresserede. Centeret skal kunne rumme mange aktiviteter på en gang, men skal også være i brug hele dagen – indenfor såvel idræts- som kulturområdet.

ØKONOMISK FUNDAMENT FOR PROJEKTET

Formål:

Selskabet hovedformål er at eje bygninger opført på lejet grund, samt forestå vedligeholdelse, drift, administration og udlejning af disse bygninger til foreninger, der virker i lokalområdet samt evt. til opfyldelse af offentlig formål. Formålet skal sikres gennem erhvervelse og etablering af et fuldt funktionsdygtigt center.

Forretningsområder:

De driftsmæssige forhold skal være afgrænsede, idet selskabets formål alene bliver ejendomsudlejning og bortforpartning, dels på langsigtede kontrakter og dels på lejlighedskontrakter. Driften skal foregå dels i eget regi. Det er ikke hensigten, jf. formålsbestemmelserne, at selskabet skal deltage driftsøkonomisk i engangsengagementer eller anden kommerciel drift.

De væsentlige driftsindtægter skal på nuværende tidspunkt sikres via kommunal medvirken, herudover indgås aftaler om lokaleleje til f.eks. squash, cafeteriadrift, motionslokaler m.m. Det forventes endvidere, at selskabet selv forestår udlejning af faste reklamepladser, hvorimod lejlighedsreklamer foregår i regi af brugerne.

Organisatoriske forhold:

Selskabet skal ejes af private lokale investorer samt fonden Midtmors Fritidscenter, som vil blive hovedaktionær.

Morsø Kommune deltager ikke i ejerskabet af selskabet.

Bestyrelsen vælges alene på selskabets generalforsamling. Der tillægges ikke særlige investorer, Morsø Kommune eller idrætsorganisationer vedtægtsbestemte rettigheder til bl.a. udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udpeger den daglige leder af centret.

Under bestyrelsen skal etableres en brugergruppe, hvor de enkelte foreninger som anvender stedet skal have en repræsentant. Brugergruppen primære formål er at komme med ideer til videre udvikling af centeret. Sekundært at skabe et større samarbejde på tværs af foreningerne og derved skabe grundlag for erfaringsudveksling, fælles trænerkurser, større fælles arrangementer (ex koncerter) osv.