VEDTÆGTERNE I MORSØ HK

Vedtægterne kan læses nederst på siden. 

 

Billeder på hjemmesiden og Facebook

Her på hjemmesiden vil vi gerne forsøge at gengive den stemning og aktivitet der opleves i klubben. Det gøres ved at lægge billeder op fra bl.a. træning, kampe og forskellige arrangementer klubben deltager i.

Vi forholder os til Datatilsynets regler for deling af almindelige situationsbilleder.

Lever billedet op til kravene for almindeligt eller hamløst, kan man offentliggøre det uden samtykke – uanset om billedet skildrer en situation eller et portræt. Det betyder altså, at foreningerne nu kan tage og bruge billeder af kamp- og træningssituationer, holdbilleder, tilskuere, trænerbilleder m.m. uden at skulle indhente samtykke.

Skulle man opleve, at et billede af en eller anden grund er upassende, kan man kontakte formand for bestyrelsen Jane Ry Spanggard eller Midtmors Sport. 

 

VEDTÆGTER
for Morsø HK Håndboldklub§ 1 Navn og hjemsted. Stk. 1.

Foreningens navn er Morsø Håndboldklub, forkortet Morsø HK.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Øster Jølby, 7950 Erslev, Morsø Kommune.

Stk. 3. Foreningen er medlem af: Jysk Håndbold Forbund (JHF) og DGI i

§ 2 Formål. Foreningens formål er at fremme håndboldspillet i Morsø Kommune på en måde der er i overensstemmelse med de værdier, som er udarbejdet af bestyrelsen og nedskrevet i “Morsø HK – Hvem er vi, Værdier, Visioner, – Mål – Åbenhed, Trivsel, Fairplay. Foreningens formål er tillige at forestå restaurationsdrift.

§ 3 Medlemskreds. Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk.2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første halve år.

Stk.3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formanden for bestyrelsen. Udmeldelse kan ske med virkning fra udgangen af et kvartal. En forudsætning for, at der kan udstedes en udmeldelse er, at der er betalt kontingent til foreningen.

Stk.4. Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves i november og februar måned, og skal være betalt inden de to måneders udløb.

§ 4. Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af januar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved annoncering i den lokale dagspresse.

Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst tre måneder, og som har betalt kontingent senest en måned før generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af stemmetællere. 2. Valg af dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Udvalgenes beretninger. 5. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab. 6. Fremlæggelse af budget og godkendelse heraf. 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og disses suppleanter. 9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 10. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages der altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§5. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse.

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode således, at der hvert år vælges skiftevis tre og fire medlemmer.

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine med lemmer vælger formand, næstformand, sekretær, formand for sponsorudvalg, kasserer samt udvalgsformænd for seniorudvalg og ungdomsudvalg. Dog kan kasserer samt udvalgsformændene for senior- og ungdomsudvalg vælges udenfor bestyrelsen. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk.5. Formanden – og i hans fravær næsteformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer – herunder formanden eller næstformanden – er til stede.

Stk.7. Der føres protokol (mødereferat) over bestyrelsens handlinger og beslutninger. Stk.8. Ingen af de valgte bestyrelsesmedlemmer må fremstille eller forhandle drikkevarer eller være medlem af direktion eller bestyrelse i selskaber m.v. som fremstiller eller forhandler drikkevarer.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen, for budget samt regnskab. Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Regnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen.

Stk.5. Foreningen må ikke modtage lån eller nogen form for indskud, usædvanlig kredit eller sikkerhedsstillelse af nogen, som forhandler eller fremstiller drikkevarer eller er medlem af direktion eller bestyrelse i selskaber m.v., som fremstiller eller forhandler drikkevarer.

§8. Tegningsregler og hæftelser.

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk.2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning.

Stk. 1. Opløsning af foreningen eller fusioner med andre foreninger kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver ungdomsarbejdet i idrætsklubber i lokalområdet efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

Stk.3. Ved evt. fusion med anden forening indgår foreningens aktiver i den fusionerede forening efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.

§ 11. Datering.

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamlinger den 14. august 2002 og den 28. August 2002.

Hans Riisager Holst ________________

Svend Erik Thomsen ________________

Jens Jørgen Jensen ________________

Ejnar Kristensen ________________

Peter Madsen________________

Bente Ringgaard _________________

Anita Vigsø ________________

Hovedsponsor for Morsø Håndboldklub

Spar Nord